Trang Chủ
STT Số đăng ký tàu Địa phương Vùng biển vi phạm Thời gian vi phạm
1
KG-9414-TS
Kiên Giang Campuchia 08/02/2018
2
KG-93535-TS
Kiên Giang Campuchia 08/03/2018
3
KG-60838-TS
Kiên Giang Thái Lan 10/01/2018
4
BĐ-98097-TS
Bình Định Ma-lay-xi-a 18/02/2018
5
BĐ-95947-TS
Bình Định Ma-lay-xi-a 18/02/2018
6
BĐ-95047-TS
Bình Định Ma-lay-xi-a 18/02/2018
7
BĐ-30945-TS
Bình Định Ma-lay-xi-a 20/02/2018
8
BĐ-30469-TS
Bình Định Ma-lay-xi-a 20/02/2018
9
PY-91054-TS
Phú Yên Phi-lip-pin 13/03/2018
10
PY-96418-TS
Phú Yên Phi-lip-pin 13/03/2018
< 1 [2] 3 4 ... 11 >