Trang Chủ
Tổng số tàu cá vi phạm của  Quảng Ngãi là :3 tàu
STT Số đăng ký tàu Địa phương Vùng biển vi phạm Thời gian vi phạm
1
QNg-96697-TS
Quảng Ngãi New Caledonia 30/11/2017
2
QNg-90945-TS
Quảng Ngãi New Caledonia 30/11/2017
3
QNg-95979-TS
Quảng Ngãi Bruney 14/5/2018
[1]