Trang Chủ
Tổng số tàu cá vi phạm của  Bình Định là :15 tàu
STT Số đăng ký tàu Địa phương Vùng biển vi phạm Thời gian vi phạm
1
BĐ-98097-TS
Bình Định Ma-lay-xi-a 18/02/2018
2
BĐ-95947-TS
Bình Định Ma-lay-xi-a 18/02/2018
3
BĐ-95047-TS
Bình Định Ma-lay-xi-a 18/02/2018
4
BĐ-30945-TS
Bình Định Ma-lay-xi-a 20/02/2018
5
BĐ-30469-TS
Bình Định Ma-lay-xi-a 20/02/2018
6
BĐ-30479-TS
Bình Định Malaixia 20/3/2018
7
BĐ-30843-TS
Bình Định Malaixia 14/4/2018
8
BĐ-98147-TS
Bình Định Ma-lay-si-a 21/3/2018
9
BĐ-96399-TS
Bình Định Malayxia 08/09/2018
10
BĐ-96253-TS
Bình Định Malayxia 08/09/2018
[1] 2 >