Trang Chủ
Tổng số tàu cá vi phạm của  Phú Yên là :3 tàu
STT Số đăng ký tàu Địa phương Vùng biển vi phạm Thời gian vi phạm
1
PY-91054-TS
Phú Yên Phi-lip-pin 13/03/2018
2
PY-96418-TS
Phú Yên Phi-lip-pin 13/03/2018
3
PY-96392-TS
Phú Yên Phi-lip-pin 18/8/2018
[1]