Trang Chủ
Tổng số tàu cá vi phạm của  Bình Thuận là :7 tàu
STT Số đăng ký tàu Địa phương Vùng biển vi phạm Thời gian vi phạm
1
BTh-85852-TS
Bình Thuận Thái Lan 09/01/2018
2
BTh-98160-TS
Bình Thuận Thái Lan 09/01/2018
3
BTh-97148-TS
Bình Thuận Thái Lan 09/01/2018
4
BTh-99355-TS
Bình Thuận Malaixia 25/01/2018
5
BTh-96293-TS
Bình Thuận Thái Lan 13/3/2018
6
BTh-98884-TS
Bình Thuận Malaixia 15/3/2018
7
BTh-98132-TS
Bình Thuận Inđônêxia 03/4/2018
[1]