Trang Chủ
Tổng số tàu cá vi phạm của  Bà Rịa - Vũng Tàu là :3 tàu
STT Số đăng ký tàu Địa phương Vùng biển vi phạm Thời gian vi phạm
1
BV-4987-TS
Bà Rịa - Vũng Tàu In-đô-nê-xi-a 18/03/2018
2
BV-0270-TS
Bà Rịa - Vũng Tàu In-đô-nê-xi-a 18/03/2018
3
BV-9373-TS
Bà Rịa - Vũng Tàu In-đô-nê-xi-a 18/03/2018
[1]