Trang Chủ
Tổng số tàu cá vi phạm của  Cà Mau là :15 tàu
STT Số đăng ký tàu Địa phương Vùng biển vi phạm Thời gian vi phạm
1
CM-94457-TS
Cà Mau Cam-pu-chia 15/12/2017
2
CM-91492-TS
Cà Mau Thái Lan 22/01/2018
3
CM-99463-TS
Cà Mau Thái Lan 22/01/2018
4
CM-91937-TS
Cà Mau Thái Lan 07/02/2018
5
CM-91331-TS
Cà Mau Thái Lan 01/04/2018
6
CM-99519-TS
Cà Mau Thái Lan 17/11/2017
7
CM-91227-TS
Cà Mau Thái Lan 13/11/2017
8
CM-91260-TS
Cà Mau Thái Lan 17/11/2017
9
CM-91730-TS
Cà Mau Thái Lan 16/11/2017
10
CM-99533-TS
Cà Mau Campuchia 15/12/2017
[1] 2 >