Trang Chủ
Tổng số tàu cá vi phạm của  Kiên Giang là :37 tàu
STT Số đăng ký tàu Địa phương Vùng biển vi phạm Thời gian vi phạm
1
KG-94084-TS
Kiên Giang Ma-lay-xi-a 02/02/2018
2
KG-90459-TS
Kiên Giang Ma-lay-xi-a 22/02/2018
3
KG-90460-TS
Kiên Giang Ma-lay-xi-a 22/02/2018
4
KG-9931-TS
Kiên Giang Campuchia 22/01/2018
5
KG-60344-TS
Kiên Giang Campuchia 19/01/2018
6
KG-60058-TS
Kiên Giang Campuchia 19/01/2018
7
KG-91427-TS
Kiên Giang Campuchia 08/02/2018
8
KG-9414-TS
Kiên Giang Campuchia 08/02/2018
9
KG-93535-TS
Kiên Giang Campuchia 08/03/2018
10
KG-60838-TS
Kiên Giang Thái Lan 10/01/2018
[1] 2 3 4 >